Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak je to s dešťovkou v praxi

7. 9. 2019
fvaclavn@seznam.cz
Komu:

Na vědomí

 

Paní Čadová, jelikož dosavadní naše korespondence na Mze s paní Dobešovou a panem Kendíkem byla pro nás neuspokojivá, obracíme se na vás jako výše postavenou osobu na Mze v naději, že nám doporučíte řešení v naší situaci. Být pracovníkem tak vrcholného orgánu jako je Mze a to svědomím, že jeho  zákony jsou nespravedlivé - platba za dešťovou vodu z podnikatelských budov - ale také nerespektované - v našem případě SVK (Slovácké vodovody a kanalizace). Vše je objasněné v následující zprávě:

                  Dešťová voda
Pane Kendik, obracím se na vás v záležitosti hospodaření s dešťovou vodou jako k osobě v ministerstvu zemědělství uvedenou v této věci kompetentní.
Jelikož na email ze dne 26. 06. 2019 paní Dobešové nebylo odpovězeno, obracím se na vás.
Uvádím celou korespondenci s paní Dobešovou a konstatování, že snad bude záležitost v budoucnu řešena je, ne jen asi pro nás, neuspokojivá.
V našem případě je znepokojující, že pracovnice soukromé firmy dovede znemožnit, sabotovat, záměry a rozhodnutí dvou ministerstev.
fvaclavn@seznam.cz
Komu:
Zuzana.Dobesova@mze.cz
Dešťové vody a platby za jejich spad
Tak nám ta korespondence usnula. Zajímalo by nás, zda se něco z ní dostalo od vás na vyšší posty ministerstva, nebo těmi vašimi "vzato na vědomí" vše skončilo a to ne jen v tomto případě.
SVK, které samo přišlo z iniciativou uzavírat novou smlouvu, po z jištění, že přijde svodem dešťové vody na pozemek kolem budovy o "zasloužený" příjem, stanovilo si podmínky - zákonné nebo nezákonné? - a odmlčeli se.
Byli jsme dojati proslovem ministra životního prostředí při hlasování o nedůvěře vládě jak nám to vše ve státě funguje, jaká se činí opatření s hospodaření s dešťovkou a my tu reálně stojíme před nepřekonatelným problémem, kdy "podnikatelé" s dešťovkou dokáží zákony a snahy o šetření s vodou obcházet a bojkotovat.
Tož tak asi realita.
Zdar a sílu a pozdrav pro pana ministra a k přečtení tento email a shrnutí toho co mu předcházelo.
Za majitele podnikatelské budovy a nájemce František Němec.
Souhrn korespondence:
08.03.2019 – 18.34 h:
fvaclavn@seznam.cz
Komu:
info@mze.cz
Změna zákona
Vlastním budovu, která slouží k podnikatelskému účelu a platím z ní vodné, stočné a dešťové vody odváděné do kanalizace. V loňském roce byl skutečný spad deště v našem okrese 35,7 cm. Z plochy střech 211,63 m2 tedy bylo skutečné množství za rok 2018 75,55 m3 vody. Účtované bylo 130m3 a to na základě zákona 274, který stanoví účtování z průměru 30 let nazpět. Částka byla 4.288,7 Kč. Tedy, i pokud by nebyl spad žádný, jsme povinni platit to, co v účtovaném roce nespadlo. Tak píše zákon. Zaměstnanci na to musí vydělat.
            A to se děje v době, kdy se mluví o nutnosti vodu zadržovat v dědinách, ve městech a krajině.
Jelikož já mám kolem budovy pozemek, věc jsem vyřešil tak, že jsem vše svedl na pozemek kolem budovy a tím se zbavil tohoto vyděračského placení.
Stojí však za úvahu, zda by stát měl spíše všechny podnikatele motivovat vodu vsakovat do země, neboť ta se již dnes stává strategickou surovinou a ne je trestat poplatky za neskutečné spady a naopak zvýhodňovat finančně, pokud dešťová voda neskončí v kanalizaci.
Je to podnět k řešení pro celý senát a především parlament a i ministerstvo zemědělství a životního prostředí.
František Němec
26.03.2019 – 8.18 h:
Dobešová Zuzana Zuzana.Dobesova@mze.cz
Komu:
fvaclavn@seznam.cz
Kopie:
Milena.Sedlackova@mze.cz, Vera.Bogdanova@mze.cz
Změna zákona
Vážený pane Němče,
odpovídáme na Váš email ze dne 8.3.2019 ve věci platby za odvádění srážkových vod.
 
V této problematice uvádíme, že obecně platí, že stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Odvádění srážkových vod se však zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.
Srážkové vody lze tedy odvádět jednotnou kanalizací pouze v případě, že není možné jiné řešení, tedy výjimečně. V případech, kdy není množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou nebo přes uliční vpust měřeno, vypočte se toto množství způsobem, který stanoví vyhláška č. 428/2001 Sb. Výpočet množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod.  Pokud dojde ke změně skutečností uvedených v odběratelské smlouvě (neodvádění srážkových vod do jednotné kanalizace), je odběratel povinen tyto změny neprodleně provozovateli/vlastníku kanalizace oznámit.
Srážkové vody, které nemohou nebo nemají možnost odtoku do kanalizace a vsakují se, nejsou součástí výpočtů a tím předmětem placení stočného.
Vážený pane Němče, děkujeme za Váš podnět, v budoucnu je možné, že dojde k úpravě právních předpisů v dané věci.
Hezký den a s pozdravem 
Ing. Zuzana Dobešová
Oddělení metodického řízení provozu
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 221 814 559
Zuzana.Dobesova@mze.cz
26.03.2019 – 16.03 h:
fvaclavn@seznam.cz
Komu:
Zuzana.Dobesova@mze.cz
Re: Změna zákona
Paní Dobešová, děkuji za vyčerpávající odpověď, která vyznívá v souladu se zákonem 274/2001 Sb o tom, že není povinností vpouštět dešťovou vodu povinně do kanalizace. 
Zasílám kopii e- mailu SVK (Slovácké vodovody a kanalizace), který mě zaslali na mé oznámení, že svádím vodu (z budovy sloužící pro podnikání) na svůj pozemek.
FW: smlouva
Dobrý den,
Každá změna způsobu odvádění odpadních a dešťových vod podléhá schválení a musí být odsouhlasena pracovníky technického útvaru vyjádření k projektové dokumentaci naší a. s.
Na změnu odvádění odpadních a dešťových vod musí být vypracována jednoduchá PD.
Tato změna může podléhat také povolení příslušného stavebního úřadu.
Po předložení a odsouhlasení projektové dokumentace a povolení stavebního úřadu bude následovat uzavření smlouvy.
Pan Káčerek proveden kontrolu až konečného odsouhlaseného řešení odvádění dešťových vod
S pozdravem
Jana Macků
technik vodohospodářských zařízení
Slovácké vodárny a kanalizace a. s.
Za Olšávkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 530 216; mobil : 731 136 611
e-mail: jana.macku@svkuh.cz
S úctou F. Němec.
02.04.2019 – 15.20 h:
fvaclavn@seznam.cz
Komu:
Zuzana.Dobesova@mze.cz
Re: Změna zákona
Pani Dobešová zasílám odpověď MZP:
Odbor ochrany vod Vršovická 65 100 10 Praha 10 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 (+420) 26712-1111 posta@mzp.cz ISDS: 9gsaax4 www.mzp.cz 1/1 Praha dne 1. dubna 2019 Č. j.: MZP/2019/740/425 Sp. zn.: 260.1 Vaše č. j.: Vyřizuje: Ing. Reidinger Tel.: 267 122 998 E-mail: Josef.Reidinger@mzp.cz Vážený pan František Němec Email: fvaclavn@seznam.cz Změna zákona – srážková voda Vážený pane, v odpovědi na Váš email ze dne 8. března 2019 si Vám dovoluji sdělit následující. K problematice placení dešťové vody z plochy budovy sloužící podnikatelskému účelu odváděné veřejnou kanalizací je kompetentní Ministerstvo zemědělství. Pokud jde o Váš návrh využití dešťové vody (i Vaše vlastní řešení problému), tak je již na návrh Ministerstva životního prostředí zohledněno v projednávané novele vodního zákona, kde „je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, potom jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.“ S pozdravem M Mgr. Lukáš Záruba ředitel odboru ochrany vod 
Moje výhrada k účtování spadu deště v průměru za 30 let (do roku 2014 byl průměr za 10 let) nebyl se mnou smluvně sjednám a je s podivem jak ke změně došlo. Zákonem, nebo lobistickým způsobem?
Jinak mé "smluvní" vyjednávání pokračuje.
F. Němec.
03.04.2019 – 7.27 h:
Dobešová Zuzana Zuzana.Dobesova@mze.cz
Komu:
fvaclavn@seznam.cz
Přečteno: Změna zákona
Vaše zpráva 
   Komu: Dobešová Zuzana
   Předmět: Re: Změna zákona
   Odesláno: 2. dubna 2019 15:20:18 (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň
 byla přečtena dne 2. dubna 2019 15:24:01 (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň.
10.05.2019 – 7.24 :
fvaclavn@seznam.cz
Komu:
Zuzana.Dobesova@mze.cz
Na vědomí
Paní Dobešová,
od posledního emailu z 03.04.2019 je situace v našem případě taková, že nám byla zaslaná smlouva bez akceptace našich připomínek a požadavků, které jsme i vám zaslali a slíbené vyjádření jejich technického útvaru nebylo sdělené. Smlouvu jsme proto nepodepsali.
Jelikož jsme preventivně zaslali oba situační plánky i stavebnímu úřadu - pan Dovrtěl - očekávali jsme i jeho sdělení, které doposud jsme neobdrželi. Takže nevíme zda vůbec požadavek SVK je vůbec oprávněný ve věci stanovení jejich podmínek, které v zákoně 274 uvedeny nejsou, kde podle něj stačí jen ohlašovací povinnost změny stavu - svedení dešťových vod na pozemek.
A zda i stavební úřad má co do činění v této změně.
Dovolujeme si dotaz ohledně nepochopitelnosti skutečnosti, že v zákoně je stanovené třicetileté období - od roku 2014 - do té doby desetileté -z průměrování spadu dešťových vod a jak to, že se do prováděcích předpisů dostalo. Podléhá to schvalování v parlamentu, nebo je to jen věcí vašeho ministerstva?
Pokud by to bylo jen věcí vašeho ministerstva, snad by ku změně nebyl potřebný nějaký dlouhodobý schvalovací proces v parlamentu a změna by mohla být provedená urychleně - k příštímu roku - na platbu podle skutečných místních spadů dešťové vody. Nezůstat jen v příslibech.
Očekáváme vaše vyjádření. 
Za majitele budovy a nájemce František Němec.
29.05.2019 – 15.39h:
fvaclavn@seznam.cz
Komu:
Zuzana.Dobesova@mze.cz
Na vědomí
Navazuji na email z 10.05.2019.
Ze stavebního úřadu bylo konečně po dlouhé době telefonické vyjádření v tom smyslu, že z jejich strany by se požadoval geologický průzkum půdy se schopností vsakování (vrty až do spodní vody a různém průměru podle druhu půdy, vykopání vsakovacích jam s drenážním materiálem). To by musel provést nějaký geologický úřad.
Na tom úřadě - Geologický průzkum (577143865) nám bylo vše vysvětleno a stanovena několika tisícová částka za takové práce plus platba za další projektové práce.
Takto pouze z ohlašovací povinnosti změny stavu ve svodu dešťových vod se stalo neproveditelné martyrium.
Naše situace je taková, že budeme čekat na případnou další reakci SVK nebo až na fakturaci. Pak dojde zřejmě k dalšímu jednání, možná i soudnímu.
Taková je praxe realizace zákona 274. Víte o tom na  vašem Mze?
Němec.
05.06.2019 – 12.49h:
Dobešová Zuzana Zuzana.Dobesova@mze.cz
Komu:
fvaclavn@seznam.cz
Přečteno: Opět na vědomí
Vaše zpráva 
   Komu: Dobešová Zuzana
   Předmět: Opět na vědomí 
   Odesláno: 5. června 2019 10:33:52 (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň
 byla přečtena dne 5. června 2019 12:48:14 (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň.
05.06.2019 – 10.33h:
fvaclavn@seznam.cz
Komu:
Zuzana.Dobesova@mze.cz
Opět na vědomí
Paní Macků,
k vámi zaslané smlouvě sdělujeme následující:
v záhlaví smlouvy jsme uvedeni mylně jako odběratelé, při čemž je to naopak. Jsme dodavatelé. Dodáváme do obecní kanalizace, vámi provozované, stočnou a malé množství dešťové vody. Odběratelem jsme jen ve vztahu ke Sdružení obcí Babicko, které je dodavatelem pitné vody. Vaše ustanovení ohledně vodovodu jsou tedy v této smlouvě nepodstatné.
Dále č. telefonu je správně 799511180.
Podstatnou věcí ale je, že není zohledněn skutečný stav, pokud se týká množství odtoku dešťové vody a zařazení odtokové plochy do správné kategorie propustných zpevněných ploch.
Jedná se o část nájezdu k rampě, který je proveden ze zámkové dlažby s propustnými spárami a je možné ověřit vsákavost na stupeň B, propustné zpevněné plochy.
Níže uvádíme náš požadavek, jak má být ve smlouvě uvedena tato skutečnost.
Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu – výpočet
Druh plochy:                       Plocha m²             Odtokový součinitel (o. s.)                Redukovaná plocha m² (plocha krát o. s.)
Propustné zpevněné plochy       28,8                              0,4                                                                         11,52
Dlouhodobý srážkový normál: 0,686m/rok     Roční množství odváděných srážkových vod: 7,9m³/rok
Roční množství odváděných srážkových vod v m³=součet redukovaných ploch v m³ krát dlouhodobý normál v m/rok.
Smlouva je uzavřena pouze na dobu, kdy nebudou prováděny žádné změny ve výpočtu dlouhodobých srážek nebo změny sazby (která se trvale zvyšuje – z 25,8 na nynějších 31,8) aniž je smluvně dojednaná a odůvodněna.
Očekáváme, že tyto skutečnosti budou ve smlouvě uvedeny a tato smlouva bude takto předložena k podpisu.
 
Poznámka.
Budova č. 38 byla uvedena po kolaudaci do provozu 27. 09. 2000. 1/3 dešťových vod byla tehdy svedena na pozemek patřící k budově a za devatenáctiletý provoz se plně prokázala vsakovací (retenční) schopnost půdy, dokonce ještě s větší kapacitou vsákavosti
Jinak 2/3 dešťových vod byly svedeny přímo do kanalizace a voda stočná do dvoustupňového septiku a odtud pak rovněž z druhé přepadové části do kanalizace. Tehdy bezplatně.
Pak po vybudování čistírny odpadních vod podle nařízení OÚ byl septik odstaven a vše svedeno přímo do kanalizace a vše zpoplatněno. Investice na septik znehodnocena.
Za nynějšího stavu, kdy dochází k zásadní změně náhledu na využití dešťových vod, jsme provedli svedení dešťových vod na pozemek patřící k budově, jehož absorpční schopnost, jak výše uvádíme, je kapacitně mnohem vyšší, než je množství dešťových vod. Odvod dešťové vody zůstává pouze ze šikmého nájezdu k rampě. Změny vám byly nahlášeny, a z podstatné části zdokumentovány vašim pracovníkem panem Káčerkem.
Za majitele a nájemce F. Němec.
06. 06. 2019.
05.06.2019 – 12.49h:
Dobešová Zuzana Zuzana.Dobesova@mze.cz
Komu:
fvaclavn@seznam.cz
Přečteno: Opět na vědomí
Vaše zpráva 
   Komu: Dobešová Zuzana
   Předmět: Opět na vědomí 
   Odesláno: 5. června 2019 10:33:52 (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň
 byla přečtena dne 5. června 2019 12:48:14 (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň.
Zde komunikace jak s SVK i paní Dobešovou a panem Kendíkem skončila. Jaké bude pokračování, nevíme. 
Proto tento email pro vás.
F. Němec.

 

 

Došlo 03. 09. 2019:

Káčerek Stanislav Stanislav.Kacerek@svkuh.cz

Komu:

fvaclavn@seznam.cz

Srážková voda Babice 38

Vážený pane Němče,

 

na základě dotazu z Ministerstva zemědělství Vás žádám o součinnost při další kontrole odvádění srážkových vod v Babicích, č.p. 38.

 

Navrhuji Vám termín 5.8.2019 ve 12:30. Termín prosím potvrďte, případně navrhněte jiný.

 

Děkuji

 

 

S pozdravem

 

Stanislav Káčerek

technik kanalizací

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uh. Hradiště

 

Má odpověď:

fvaclavn@seznam.cz

Komu:

Stanislav.Kacerek@svkuh.cz

Re: Srážková voda Babice 38

Oprava!!!

Pozor! Datum je asi 5. 09. 2019!!!

 

Tento e.mail jsem obdržel 03. 09. 2019.

Němec

 

05. 09. 2019 se k budově č. 38 dostavili, za mé přítomnosti, dva pracovníci SVK, provedli fotodokumentaci 4 svodu dešťové vody z budovy a přeměřili si, asi již po třetí, nájezdovou šikmou rampu provedenou ze zámkové dlažby uložené na štěrku, tedy propustnou, kterou žádáme zařadit proto do kategorie B.

F. Němec.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář